Onderzoek AKD: medisch specialisten in loondienst of niet?

Moeten medisch specialisten in loondienst gaan? Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar deze kwestie, maar de conclusies staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat laat minister Van Ark weten in een reactie op het onderzoek van advocatenkantoor AKD naar de juridische implicatie van het verplichten van loondienst.

 De vaste Kamercommissie VWS heeft het AKD verzocht om een juridisch rapport op te stellen over de verplichte overstap van vrijgevestigde medisch specialisten naar loondienst. AKD concludeerde dat dit hoognodig is, maar helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Eén stelling sprong eruit en was vrij opmerkelijk: de overheid zou de specialisten niet hoeven compenseren voor de goodwill (de onzichtbare meerwaarde van een bedrijf).

Betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg

Het discussiepunt werd al eerder onderzocht. Deze onderzoeken werden uitgevoerd in het kader van vraagstukken met betrekking tot de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. Twee van deze onderzoeken, het rapport “Naar een toekomstbestendig zorgstelsel” van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen en “Zorgkeuzes in Kaart”, waren aanleiding voor het onderzoek van AKD. Minister Van Ark geeft aan dat de conclusies van deze twee rapporten niet stroken met de conclusies van AKD.

Beide stukken opperen twee alternatieven. Ten eerste is dat het maximeren van de inkomsten van specialisten. Dit zou neerkomen op één of anderhalf keer de WNT-norm. Het tweede alternatief is het verbod op vrije vestiging. Aan het eerste alternatief kleven volgens het stuk juridische kwetsbaarheden. Het tweede alternatief zou kunnen worden uitgevoerd door de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aan te passen. Hiervoor zouden verschillende wetswijzigingen vereist zijn. Wel staat in beide stukken dat het zowel de kostenbeheersing als de kwaliteit van de zorg positief zou beïnvloeden als medische specialisten in loondienst gaan. Er zouden minder handelingen wordt gedeclareerd en er zou minder sprake zijn van onnodige zorg.

Federatie Medisch Specialisten

De uitkomst van het onderzoek van AKD leverde verschillende reacties op. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is ervan overtuigd dat het ontbinden van het medisch specialistisch bedrijf in ziekenhuizen zou leiden tot chaos. Jaap van den Heuvel, oud-ziekenhuisbestuurder, denkt dat dit wel meevalt: “Veel gedoe wordt ook verwacht met het compenseren van de goodwill. Er zijn echter meerdere voorbeelden van langjarige arrangementen waarmee dit goed opgelost kan worden. Eindelijk kan dan gestopt worden jonge toetredende collega’s in een afhankelijke positie hiermee nog langer oneigenlijk te belasten. Overigens lijkt er juridisch ook geen basis te zijn voor het moeten compenseren van de goodwill. Niet voor de overheid en zeker niet voor het ziekenhuis. Iets om in het achterhoofd te houden.”

 Minister Van Ark neemt vooralsnog geen standpunt in. Zij wil, door de demissionaire status van het kabinet, niet inhoudelijk reageren op het AKD-rapport: “Om dergelijke rapporten te kunnen gebruiken ter voorbereiding op de komst van een nieuw kabinet, zal ik verzoeken om op ambtelijk niveau te verkennen of en hoe de nieuwe inzichten uit het AKD-rapport in te zetten zijn bij toekomstig beleid.”

Auteur; redactie

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN