Zorg voor kwetsbare, thuiswonende patiënten moet regionaal beter georganiseerd worden

De zorgsector kampt met een hoog ziekteverzuim en personeelstekorten, terwijl de vraag juist steeds verder toeneemt. Hierdoor wonen (kwetsbare) patiënten langer thuis en ontvangen ze zorg uit verschillende domeinen. Dat hoeft geen probleem te zijn als de samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren soepel verloopt. Echter, dit is niet altijd het geval. Daarom adviseert de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) om de multidisciplinaire zorg centraler te regelen en afspraken onderling duidelijker te omschrijven.

De eerstelijnszorg wordt momenteel regionaal of lokaal georganiseerd. Dat betekent dat de kwaliteit van de zorg afhankelijk is van hoe de zorg geregeld wordt in een bepaalde regio. Het valt de NZa op dat dit niet overal gelijk is. Geen enkele, individuele zorgaanbieder is op dit moment verantwoordelijk voor een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare patiënten die nog thuis wonen. Volgens de NZa moet er verandering komen in deze vrijblijvendheid.

Regionaal plan van aanpak en bekostiging

De organisatie verwacht dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan om tot een concreet plan te komen, zodat de zorg aan kwetsbare patiënten thuis beter georganiseerd gaat worden. Dit plan moet een duidelijke omschrijving bevatten, waarin onder andere verantwoordelijken worden aangewezen en de oplossingen voor knelpunten worden beschreven.

Ook wat betreft de bekostiging moet er volgens de NZa verandering komen. Nu worden de vergoedingen aan zorgaanbieders gebaseerd op patiëntgebonden contracten of trajecten. Om de zorg voor kwetsbare, thuiswonende patiënten goed te kunnen organiseren, is de coördinatie en afstemming tussen verschillende domeinen van cruciaal belang. Om deze manier van werken te stimuleren adviseert de NZa aanvullende bekostiging voor individuele zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden.

Toekomstvisie

Volgens de NZa wordt er binnen het Integraal Zorgakkoord gewerkt aan een toekomstvisie op de eerstelijnszorg. “Wij vinden het essentieel dat de zorg passend wordt georganiseerd. Ook wanneer het gaat om de zorgketen rondom kwetsbare patiënten. Alleen zo kan de toegang tot deze zorg overal gegarandeerd worden, ook in de toekomst. Dit advies kijkt buiten de bestaande schotten om en is sterk in lijn met de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De overheidspartijen werken gezamenlijk aan oplossingen die schotten overstijgen mogelijk te maken.”

Auteur: redactie

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN